Vyvíjame aplikácie šité na mieru. Využívame platformu Java EE a .NET, architektúru SOA a príslušné technologické nástroje (XML, SOAP, WSDL, Web services ai.).

COAR Document Management System


COAR-DMS je server na ukladanie a správu dokumentov s vlastným špecializovaným úložiskom. Pre používateľa poskytuje bezpečný
a spoľahlivý systém s komfortnými funkciami na manipuláciu s entitami COAR-DMS. Základnú dátovú jednotku tvorí dokument v samostatnej forme alebo v stromovej forme.


 • Dokumenty je možné zoskupovať do priečinkov so štruktúrou na akú sú užívatelia zvyknutí z operačného systému.
 • Údaje priečinkov a dokumentov zapísaných do COAR-DMS sú indexované pomocou efektívnych inverzných indexov.
  Tieto sa potom využijú pri vyhľadávaní.
 • COAR-DMS je možné pripojiť ako zdieľaný disk pomocou protokolu WebDAV.

Pre vývojárov poskytuje ideálnu platformu na implementáciu projektov zameraných na ukladanie a správu dokumentov.


 • COAR-DMS môže byť použitý vo vlastnej 'lokálnej' aplikácií ako embeded alebo ako vzdialený server cez WS-SOAP.
 • Na podporu skriptovania pomocou jazyka Python je pripravená knižnica PyCOAR.

Ďalšou možnosťou ako pripojiť klienta je použitie protokolu WebDAV.
Viac informácií o produkte sa dozviete na produktovej stránke COAR-DMS.

Plánovač vykládky/nakládky


Aplikácia je určená na plánovanie a riadenie procesu vykladania a nakladania kamiónov v podnikových skladoch. Používaním plánovača
sa dosiahne optimalizácia procesov. Zvýši sa kvalita služieb firmy a spokojnosť dopravcov. Príchody a odchody kamiónov budú presne určené
a na základe zozbieraných údajov bude možné optimalizovať proces vykladania a nakladania tovaru v skladových priestoroch.


FUNKCIE:

Plánovací kalendár

 • Každý sklad má zavedený samostatný kalendár, v ktorom sú prehľadne plánované a zobrazené termíny nakládok a vykládok tovaru.
 • Prístup ku kalendáru je riadený rolou používateľa.
 • K dispozícii sú rôzne funkcie: definovanie jednorazových a opakujúcich sa udalostí, preplánovanie, zmena a zmazanie udalosti, blokácie termínov a priestorov.
 • Systém generuje a zasiela notifikácie o zmenách udalostí určeným osobám.

Organizačné jednotky a sklady

 • Nástroj je možné využívať súčasne pre viac organizačných jednotiek.
 • Každá organizačná jednotka môže mať zároveň nastavených viac skladov.
 • Všetkým organizačným jednotkám je možné nastaviť samostatné parametre a nastavenia.

Používatelia a dodávatelia

 • Pre potreby kvalitného riadenia, je možné v systéme zadefinovať rôzne role používateľov: dopravca, vrátnik, skladník, vodič VZV, správca organizačnej jednotky, správca, atď.
 • Oprávnenia jednotlivých používateľov sú zadefinované cez špecifiká danej roly, ktoré definujú rozsah prístupu k funkciám skladu či organizačnej jednotky.
 • V rámci funkcie dodávateľ sa nastavuje špecifikácia tovarov.

Cloud a iné

 • Aplikácia je prevádzkovaná na bezpečnom cloude s garanciou, monitoringom a zálohovaním. Šifrovaný prístup je vedený cez HTTPS protokol.
 • Vodiči kamiónov sú vyzývaní na nakládku a vykládku tovarov cez SMS.

doMail – hromadné spracovanie komunikácií


Nástroj pre dobu masívnej elektronickej komunikácie

 • Zabezpečí kontrolu nad odchádzajúcou komunikáciou
 • Zbaví vás bremena sledovania technických detailov v aplikáciach odosielajúcich komunikácie
 • Centralizuje odosielanie komunikácií
 • Obsahuje automatizované nástroje pre zloženie odchádzajúcej správy, sledovanie spracovania a doručenia, podporu pre monitoring
 • Spracuje veľké dávky komunikácii

Funkcionality

 • Zadanie novej komunikácie – prostredníctvom dvoch principiálne odlišných rozhraní: SMTP – rozhranie, ktoré vám umožní používať doMail bez úprav vo vašich aplikáciach REST, SOAP – rozhrania, ktoré na vstupe očakávajú údaje, z ktorých je zostavená výsledná komunikácia
 • Spracovanie komunikácie – podľa identifikačných údajov sa pre každú správu vyberie riadiaci skript a parametre pre zloženie správy
 • Odosielanie – zostavené komunikácie sa odosielajú na server podľa typu (e-mail, SMS) – riadia sa prioritou a je možné aj odložené odoslanie v určenom čase
 • Archivácia – odoslané komunikácie sa archivujú s nastavenou retenčnou dobou
 • Blacklist – adresy, na ktoré sa opakovane nepodarí správa odoslať, sú zaradené na blacklist a nasledujúca komunikácia je pre tieto adresy odmietaná
 • Sledovanie stavu – odoslanie, doručenie, prečítanie a spracovanie chybových stavov

Vstup
komunikácie
Zostavenie
správy
Plánovanie
odoslania
Odoslanie
správy
Post
spracovanie
Sledovanie
stavu
SOAP, REST, SMTP
zadanie komunikácie
Podľa identifikačných údajov sa vyberie script na zostavenie správy Podľa nastavenia priority a času odoslania sa naplánuje odoslanie správy Príprava parametrov na odoslanie pre SMTP Spracovanie po odoslaní správy Po odoslaní sa sledujú a analyzujú správy prijaté do schránky podľa return-path
SMTP podpora pre existujúce aplikácie odosielajúce správy na SMTP server
SOAP, REST rozhrania pre volanie, integráciu na úrovni web protokolov
Výber skriptu pre poskladanie MIME, SMS
Zostavenie MIME správy, prílohy, html/txt part, nastavenie from, cc, bcc, return-path
Šifrovanie správy, podpisovanie časti správy
Prioritné/normálne fronty
Odloženie odosielania na určený čas
Určenie SMTP parametrov
Nastavenie from, cc, bcc, return-path
DKIM
Odoslanie na SMTP server
Ukladanie kompletných parametrov do dočasného úložiska umožňuje znovu zostavenie /spracovanie správy
Archivácia MIME/SMS správy do archívu pre dlhodobú archiváciu
Sledovanie návratových správ s kódmi SMTP serverov
Track pixel pre sledovanie otvorenia správy
Black list

 • Komunikácia jednotlivých modulov je zabezpečovaná cez spoľahlivý message broker
 • Vstupné rozhrania SOAP, REST, SMTP sú škálovateľné pre dosiahnutie čo najrýchlejšieho spracovania
 • Zostavovanie správy je riadené skriptom – skripty sú programovateľné v jazyku JavaScript
 • Je podporované šifrovanie a podpisovanie správ a príloh
 • Zabezpečenie odosielaných správ je možné pomocou DKIM

GUI - Zoznam komunikácii

Poskytuje zoznam odosielaných komunikácií s farebným rozlíšením stavov spracovania a odoslania. Funkcie dostupné z obrazovky:

 • Filter na vyhľadanie podľa rôznych parametrov
 • Zoraďovanie filtrovaného zoznamu
 • Zobrazenie detailu komunikácie
 • Označenie zoznamu komunikácií pre download, reprocess, cancel, resend

GUI - Štatistiky komunikácii

Obrazovka štatistík poskytuje prehľadné grafické zobrazenie spracovania odosielaných komunikácii. Skupiny podľa parametrov sú klikateľné na hlbšie zobrazenie skupiny. Funkcie dostupné z obrazovky:

 • Filter na vyhľadanie podľa rôznych parametrov
 • Vnáranie do nižších úrovní skupín
 • Zobrazenie skupín, zobrazenie súčtov za skupiny

GUI - Konfigurácia spracovania (Skript)

Skript je implementovaný v jazyku JavaScript, čo poskytuje široké možnosti spracovania prichádzajúcej komunikácie
Úlohou skriptu je zostavenie MIME/SMS a nastavenie parametrov odosielanej správy.
Editor poskytuje inline pomocníka pre vyhľadanie funkcie a pomocníka k volaniu funkcie
Príklady volania:

 • html() – do odchádzajúcej správy je zapísaný HTML obsah zostavený z prichádzajúcich údajov.
 • html.setTemplate(“template name”)


GUI - Konfigurácia spracovania (Scenár)

Na základe údajov komunikácie sa vyberie scenár spracovania. Scenár ako hlavné určuje skript na zostavenie odchádzajúcej správy.
Pre scenár je možné nastaviť hodnoty rôznych konštánt, ktoré sú potom použité v skriptoch alebo v ďalšom spracovaní.

Požiadavky na beh aplikácie

Podporované OS Windows, Linux, Java 8
Archivácia CentOS 7+, RedHat 7+, Debian 10+
Kontajnerizácia Docker, Kubernetes
Virtualizácia VMware, KVM, HyperV ...
Databáza PostgreSQL 11+
RAM celkovo pre všetky procesy min. 14GB
HDD minimálne 500GB

Licenčný model

Prenájom služby– softvér beží na serveroch firmy DOMINANZ spol. s r.o., používateľ platí poplatok za používanie, v ktorom je zahrnutá prevádzka služby s dostupnosťou podľa dohodnutej SLA.
Predaj licencie na používanie programu doMail – používateľ platí jednorazový poplatok a voliteľne maintenance poplatok, v ktorom je zahrnutá podpora podľa dohodnutej SLA, fixy a upgrade.

Naše softvérové riešenia uľahčia vaše podnikanie!

Kontaktujte nás

Nie ste si istí, kde začať?

Zavolajte nám a pobavíme sa o najlepších možnostiach a krokoch, ktoré vyriešia váš problém.